مطالب آموزشی GLUCOCARD

آموزش استفاده از دستگاه اندازه گیری قند خون گلوکوکارد ۰۱-مینی


آموزش استفاده از دستگاه اندازه گیری قند خون (گلوکومتر) گلوکوکارد ۰۱


مراحل انجام تست قند خون استاندارد


مراحل تست قند خون با گلوکوکارد ۰۱


مراحل تست قند خون با گلوکوکارد ۰۱-مینی